Regulamin Konkursu Pływamy i Wygrywamy

REGULAMIN KONKURSU “PŁYWAMY I WYGRYWAMY”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu “Pływamy i wygrywamy” zwanym dalej “Konkursem”), jest
Polska Akademia Aktywnego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 60 lok
73, 02-776 , NIP 5242770483 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia
przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu
do tych danych, ich zmian, bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie
https://www.facebook.com/polskaakademiaaktywnegorozwoju (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia,
konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do
czynności prawnych, mieszkające na terytorium Polski i będące użytkownikami i posiadający
aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej:
„Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także
członkowie rodziny i bliscy znajomi tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców
małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 3. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę główną oraz 15 nagród dodatkowych.
2. Nagrodami w Konkursie jest:
1 miejsce – imienny voucher o wartości 2000 zł brutto do wykorzystania na jednorazowy
rodzinny weekend w dowolnym hotelu w Polsce
2 – 11 miejsce – pakiet startowy zawierający czepek, worek oraz kartę umiejętności
12 – 16 Miejsce – czepek pływacki
– Voucher zostanie przekazany elektronicznie, a nagrody rzeczowe wysłane pocztą polską
na wskazany przez zwycięzców adres na koszt Organizatora.
3. Voucher do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od momentu wydania przez Organizatora.
4. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego
na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora –
https://www.facebook.com/polskaakademiaaktywnegorozwoju
5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego
rodzaju.
6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na
portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem
https://www.facebook.com/polskaakademiaaktywnegorozwoju/
2. Konkurs trwa od 30.07.2021 od godziny 20:00 do 15.08.2021 do godziny: 23:59.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika jest w trakcie trwania konkursu:
a. Zakupienie karnetu 10, 20 lub 40 grupowych lub indywidualnych zajęć nauki pływania
organizowanych przez Polską Akademię Aktywnego Rozwoju poprzez kontakt telefoniczny
pod numerem 22 599 43 31
b. Udzielenie odpowiedzi na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym: “Dlaczego
warto nauczyć się pływać?”
2. W konkursie biorą udział karnety:
a) Grupowa nauka pływania:
· 10 zajęć – 890 zł
· 20 zajęć – 1260 zł
· 40 zajęć – 2320 zł
b) Indywidualna nauka pływania:
· 10 zajęć – 1210 zł
· 20 zajęć – 1720 zł
· 40 zajęć – 3200 zł
3. Karnety, które zostały zakupione i wzięły udział w konkursie nie podlegają zwrotom.
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania
zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi, Organizator wybierze 16 najciekawszych zdaniem
Organizatora, które zostaną nagrodzone. Ich autorzy otrzymają nagrody według
przyznanych miejsc.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od
momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona jako odrębny post na
stronie: https://www.facebook.com/polskaakademiaaktywnegorozwoju
7. Realizacja vouchera na kwotę 2000 zł brutto na rodzinny weekend w hotelu odbywa się
na podstawie faktury, wystawionej przez wybrany przez Zwycięzcę hotel na dane
Organizatora tj: Polska Akademia Aktywnego Rozwoju ul. Dereniowa 60 lok 73 02-776
Warszawa NIP: 5242770483, którą Organizator opłaci niezwłocznie, jednak nie później niż w
ciągu 3 dni od jej otrzymania. Jeśli kwota ta nie zostanie wykorzystana w całości, zwycięzcy
nie przysługuje dopłata w gotówce, ani ekwiwalent w żadnej innej formie.
8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody dodatkowej jest
przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u –
https://www.facebook.com/polskaakademiaaktywnegorozwoju wiadomości z następującymi
danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny (na terenie Polski)
c. numer telefonu
d. adres e-mail
9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7, przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa
do nagrody.
10. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 14 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 8.
11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości poszczególnych nagród.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących
po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do
korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań
związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,w
szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym
na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili
osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
f) dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w sposób niezgody z postanowieniami
Regulaminu lub nie spełnią wymagań dotyczących uczestnictwa w Konkursie
g) używają formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie), mające na celu nieuczciwe
wpływanie na wynik Konkursu
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).
2. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia wszystkich
czynności związanych z niniejszym Konkursem, chyba że Użytkownik wcześniej wycofa
zgodę, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16
– 21 RODO. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
4. Uczestnik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem
przetwarzanie danych – do organu nadzorczego.
5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
6. Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie
usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom
świadczącym usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące
kampanie mailingowe, agencje reklamowe. Dane Użytkownika mogą zostać zapisane w
bazie systemu mailingowego osoby trzeciej i mogą być przechowywane na serwerze
znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Administrator gwarantuje
stosowanie wymaganych prawem zabezpieczeń przy takim przekazywaniu.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź
jest jego autorstwa, oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste
do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub
elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@paar.edu.pl
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2021 r. i obowiązuje do czasu jego odwołania
lub zmiany.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.