Regulamin płatności online

REGULAMIN Płatności Online

Słowniczek pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu pływackiego za pośrednictwem
strony internetowej.
Klub – Polska Akademia Aktywnego Rozwoju, ul. Mikołaja Trąby 6a/207, 03-146 Warszawa
Podmiot prawny– Polska Akademia Aktywnego Rozwoju, ul. Mikołaja Trąby 6a/207, 03-146 Warszawa
Dane rejestrowe – NIP 524-277-04-83, REGON 147332202,
Strona internetowa – strona internetowa www.paar.edu.pl
Karnety – karnety do Klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.
Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

§1

1. Sprzedaż karnetów prowadzi Podmiot prawny.

§2

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Podmiotem prawnym zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

  • Zarejestrowania się na stronie internetowej www.paar.edu.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, pesel, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, panieńskie nazwisko matki
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

§3

1. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

§4

1. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.

§5

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

§6

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie
podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

§7

1. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.

§8

1. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Podmiot prawny informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.

§9

1. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien pobrać ją z panelu klienta w zakładce płatności.

§10

1. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu.

§11

1. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§12

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§13

1. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

§14

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Podmiotu prawnego. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@paar.edu.pl

§15

1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.

§16

1. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

§17

1. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

§18

1. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

§19

1. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

§20

1. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Klubu.

§21

1. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

§22

1. O planowanej zmianie Regulaminu Podmiot Prawny informuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.paar.edu.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

§23

1. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.paar.edu.pl .Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

§24

1. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej.

Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Niektóre elementy strony mogą nie zadziałać prawidłowo.