Regulamin Konkursu Pływamy i Wygrywamy

REGULAMIN KONKURSU “PŁYWAMY I WYGRYWAMY 2022” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu “Pływamy i wygrywamy” zwanym dalej “Konkursem”), jest Polska Akademia Aktywnego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 60 lok 73, 02-776 , NIP 5242770483 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian, bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/polskaakademiaaktywnegorozwoju (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, mieszkające na terytorium Polski i będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie rodziny i bliscy znajomi tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody główne oraz 12 nagród dodatkowych.
 2. Nagrodami w Konkursie jest:

    1 miejsce –  voucher o wartości 2000 zł brutto do wykorzystania na jednorazowy     

       rodzinny weekend w dowolnym hotelu w Polsce

    2 miejsce –  voucher o wartości 1000 zł brutto do wykorzystania na jednorazowy     

       rodzinny weekend w dowolnym hotelu w Polsce

    3 miejsce –  voucher o wartości 500 zł brutto do wykorzystania na jednorazowy     

       rodzinny weekend w dowolnym hotelu w Polsce

   4 – 10 miejsce – pakiet startowy zawierający czepek, worek oraz kartę umiejętności

   11 – 15  Miejsce – czepek pływacki

– Voucher zostanie przekazany elektronicznie, a nagrody rzeczowe wysłane pocztą polską na wskazany przez zwycięzców adres na koszt Organizatora.

 1. Voucher do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od momentu wydania przez Organizatora.
 2. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora – https://www.facebook.com/polskaakademiaaktywnegorozwoju
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/polskaakademiaaktywnegorozwoju/
 2. Konkurs trwa od 19.10.2022 r. od godziny 20:00 do 31.12.2022 do godziny: 23:59.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika jest w trakcie trwania konkursu:
 2. Zakupienie karnetu  40- tu grupowych, indywidualnych lub terapeutycznych zajęć nauki pływania organizowanych przez Polską Akademię Aktywnego Rozwoju poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 22 599 43 31. 

 

 1. Udzielenie odpowiedzi na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym:
  “Dlaczego Twoje dziecko lubi pływać?”.
 2. W konkursie biorą udział karnety:
  a) 40-tu zajęć grupowych, indywidualnych lub terapeutycznych.
  *możliwość miesięcznej płatności w ratach 0%
  b) W konkursie udziału nie biorą karnety  zajęć nauki pływania, tworzone indywidualnie dla klienta oraz karnety promocyjne niezależnie od ilości zajęć.
 1. Karnety, które zostały zakupione i wzięły udział w konkursie nie podlegają zwrotom.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu konkursu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi, Organizator wybierze 15 najciekawszych zdaniem Organizatora, które zostaną nagrodzone. Ich autorzy otrzymają nagrody według przyznanych miejsc.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości mailowej, wysłanej w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu na adres podany w panelu klienta.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona jako odrębny post na stronie: https://www.facebook.com/polskaakademiaaktywnegorozwoju
 7. Realizacja vouchera na rodzinny weekend w hotelu odbywa się na podstawie faktury, wystawionej przez wybrany przez Zwycięzcę hotel na dane Organizatora tj: Polska Akademia Aktywnego Rozwoju ul. Dereniowa 60 lok 73 02-776 Warszawa NIP: 5242770483, którą Organizator opłaci niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Jeśli kwota ta nie zostanie wykorzystana w całości, zwycięzcy nie przysługuje dopłata w gotówce, ani ekwiwalent w żadnej innej formie.
 8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody dodatkowej jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/polskaakademiaaktywnegorozwoju- wiadomości z następującymi danymi:
 9. imię i nazwisko
 10. adres korespondencyjny (na terenie Polski)
 11. numer telefonu
 12. adres e-mail

8 a) Wiadomość należy wysłać na adres: biuro@paar.edu.pl.

 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 2. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 8.
 3. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 9. f) dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu lub nie spełnią wymagań dotyczących uczestnictwa w Konkursie
 10. g) używają formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie), mające na celu nieuczciwe wpływanie na wynik Konkursu
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).
 2. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z niniejszym Konkursem, chyba że Użytkownik wcześniej wycofa zgodę, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
 4. Uczestnik jest ponadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych – do organu nadzorczego.
 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 6. Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. Dane Użytkownika mogą zostać zapisane w bazie systemu mailingowego osoby trzeciej i mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Administrator gwarantuje stosowanie wymaganych prawem zabezpieczeń przy takim przekazywaniu.

9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa, oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie.

10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@paar.edu.pl
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2022 r. i obowiązuje do czasu jego odwołania lub zmiany. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.