Regulamin PAAR

REGULAMIN

Kursu nauki i doskonalenia pływania Polskiej Akademii Aktywnego Rozwoju

 1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania oraz uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania w Polskiej Akademii Aktywnego Rozwoju.
 2. Organizatorem zajęć oraz Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Akademia Aktywnego Rozwoju z siedzibą w Warszawie ul. Wałbrzyska 11 lok 253A 02-739 Warszawa – zwane dalej Klubem Sportowym.
 3. Zajęcia organizowane są na krytych pływalniach: Warszawa: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Koncertowa 4, ul. Hirszfelda 11 i ul. Wilczy Dół 4, OSiR Mokotów ul. Niegocińska 2a, OSiR Włochy ul. Gładka 18, OSiR Praga Południe ul. Kwatery Głównej 13 i ul. Abrahama 10, OSiR Wola ul. Esperanto 5, OSiR Śródmieście ul. Polna 7A, Aktywna Warszawa ul. Grzybowska 35, ul. Inflancka 8 i ul. Konwiktorska 6 oraz Legionowo: basen Wodne Piaski ul. Piaskowa 1A.
 4. Klub Sportowy zapewnia zajęcia prowadzone przez kadrę instruktorów/trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.
 5. Każdy rodzic/opiekun uczestnika lub pełnoletni uczestnik kursu nauki pływania przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek skonsultować się z lekarzem celem stwierdzenia braku przeciwskazań do udziału w zajęciach na pływalni. W przypadku stwierdzenia przez lekarza jakichkolwiek przeciwskazań uczestnik lub rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie biuro Klubu Sportowego.
 6. Dokonać zapisu na zajęcia można samodzielnie poprzez stronę internetową www.paar.edu.pl przez całą dobę, telefonicznie pod numerem: 22 599 43 31 w godzinach pracy biura lub wysyłając e-maila na adres: biuro@paar.edu.pl
 7. W przypadku, gdy podane dane są niekompletne lub proces zapisu zostanie przerwany pracownicy administracyjni Klubu Sportowego skontaktują się z zainteresowanym w celu pomocy w zapisie uczestnika na zajęcia.
 8. O ile w trakcie zapisu nie zostało ustalone inaczej, umowa dotycząca udziału w zajęciach nauki pływania Klubu Sportowego Polska Akademia Aktywnego Rozwoju jest uznawana za umowę zawieraną na odległość.
 9. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wybranie i opłacenie odpowiedniego karnetu zajęć. Uczestnicy kursu, którzy nie dokonali wpłaty w terminie wcześniej ustalonym, nie zostaną wpuszczeni na zajęcia.
 10. Chęć otrzymania faktury Vat za wykupione zajęcia, można zgłosić przy składaniu zamówienia zaznaczając odpowiednią opcję lub po opłaceniu karnetu wysyłając e-maila na adres: biuro@paar.edu.pl podając pełne dane niezbędne do wystawienia faktury (faktura na osobę prywatną: Imię i nazwisko oraz pełny adres, faktura na firmę: NIP, nazwa i adres firmy). W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury na adres e-mail, faktura zostanie wysłana do klienta w formie elektronicznej w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 11. Klub sportowy udostępnia karnety:
  • karnet 1 zajęć (ważny przez 1 tydzień zajęciowy od czasu 1 zajęć)
  • karnet 4 zajęć (ważny przez 4 tygodnie zajęciowe od czasu 1 zajęć)
  • karnet 10 zajęć (ważny przez 10 tygodni zajęciowych od czasu 1 zajęć)
  • karnet 20 zajęć (ważny przez 20 tygodni zajęciowych od czasu 1 zajęć)
  • karnet 40 zajęć (ważny przez 40 tygodni zajęciowych od czasu 1 zajęć)
  • karnet indywidualny
 12. Klub sportowy oferuje swoim uczestnikom zajęcia grupowe, indywidualne oraz fizjoterapeutyczne.
 13. Dla każdego nowego uczestnika, który zapisze się na zajęcia nauki pływania do ceny wybranego karnetu zostanie doliczona jednorazowa i bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 79 zł. Kwota ta zawiera opłatę administracyjną oraz gadżety: worek z misiem PAARusiem, czepek z misiem PAARusiem oraz kartę umiejętności dla uczestnika zajęć. Zestaw gadżetów zostanie dostarczony pod wskazany przez klienta adres lub do wybranego w systemie paczkomatu.
 14. Każdy klient może zapisać dowolną ilość uczestników na zajęcia. Dla każdego uczestnika klient wybiera oddzielny karnet.
 15. Klientowi może zostać udzielony rabat na 2 i każdego kolejnego uczestnika zajęć lub dla uczestnika, który pływa 2 i i każdy kolejny dzień w tygodniu. Udzielone rabaty nie łączą się.
 16. Klub sportowy przewiduje udostępnianie kodów rabatowych. Kody będą udostępniane w mediach społecznościowych, na eventach i piknikach w których będzie brał udział, e-mailowo.
 17. Zajęcia grupowe dla uczestników, których poziom umiejętności zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania zawarte w ankiecie wynosi od 1 do 3 prowadzone są w grupach maksymalnie 4 osobowych przez 1 instruktora, jeśli poziom ten wynosi od 4 do 5 prowadzone są w grupach maksymalnie 7 osobowych przez 1 instruktora.
 18. Uczestnik zajęć lub jego opiekun, może w każdej chwili zmienić formę zajęć z grupowych na indywidualne oraz z indywidualnych na grupowe, a także liczbę zajęć w tygodniu i termin zajęć w obrębie dostępnych miejsc. W przypadku wystąpienia niedopłaty klient zostanie poproszony o uiszczenie brakującej kwoty, a w przypadku nadpłaty kwota ta zostanie odliczona od kolejnego wykupionego karnetu.
 19. Uczestnicy zajęć, którym upłynął termin ważności karnetu, poprzez nie wykupienie kolejnego karnetu zajęć utracą wcześniej zarezerwowane miejsce.
 20. Wpłat za karnety należy dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który jest dostępny w panelu klienta lub przelewem natychmiastowym/kartą poprzez serwis Przelewy24.
 21. Dokonanie zapłaty i przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem regulaminu zajęć Klubu Sportowego i regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.
 22. Kurs nauki pływania jest organizowany od września do czerwca każdego roku według ustalonego harmonogramu dostępnego w panelu klienta.
 23. Jednostka lekcyjna z trenerem to 30 minut, bez względu na rodzaj prowadzonych zajęć. Czas liczony jest od ustalonej wcześniej godziny rozpoczęcia zajęć. Jeżeli uczestnik się spóźni, zajęcia nie zostaną przedłużone o czas spóźnienia.
 24. Karnet upoważnia do wejścia na teren pływalni nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i opuszczenie jej maksymalnie do 15 minut po zakończeniu zajęć (chyba że regulamin pływalni, na której są prowadzone zajęcia stanowi inaczej)
 25. Uczestnik przychodzący na zajęcia jest zobowiązany do okazania elektronicznego lub papierowego potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach (biletu wstępu) na kasie pływalni. Bilet dostępny jest w panelu klienta po zalogowaniu.
 26. Brak okazania biletu wstępu może skutkować nie wpuszczeniem uczestnika na zajęcia, bez możliwości odrobienia zajęć odbywających się w tym dniu.
 27. W zajęciach powinien brać udział uczestnik, którego dane zostały podane przy zapisie. Wszelkie zmiany są rozpatrywane indywidulanie po zgłoszeniu do pracowników administracyjnych Klubu.
 28. Każde przekroczenie czasu pobytu na pływalni będzie dodatkowo płatne, zgodnie z regulaminem i cennikiem obiektu na którym odbywają się zajęcia. Klub Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za naliczenie opłaty po przekroczeniu tego czasu.
 29. Opiekunowie towarzyszący uczestnikom zajęć otrzymują bilet, który uprawnia do 20 minutowego wstępu na pływalnię, po przekroczeniu tego czasu może zostać naliczona opłata zgodnie z cennikiem pływalni (chyba że regulamin pływalni, na której są prowadzone zajęcia stanowi inaczej).
 30. Opiekun/rodzic ma obowiązek doprowadzić dziecko na zajęcia w wyznaczone miejsce i przekazać pod opiekę instruktora prowadzącego zajęcia oraz przejąć opiekę nad dzieckiem po zakończeniu zajęć. Instruktorzy nie sprawują opieki, ani nie ponoszą odpowiedzialności nad uczestnikami po zakończonych zajęciach.
 31. Po odprowadzeniu uczestnika na zajęcia rodzic/opiekun jest zobowiązany udać się na trybuny lub inne wyznaczone przez pracowników pływalni miejsce do oczekiwania.
 32. Osoby towarzyszące uczestnikom kursu nauki pływania, które chcą przebywać w trakcie zajęć na basenie, zobowiązane są przebrać się w strój kąpielowy i wykupić dla siebie bilet wstępu bezpośrednio na kasie pływalni. (Z zastrzeżeniem, że osoba towarzysząca nie będzie przebywać na torze na którym odbywają się zajęcia nauki pływania)
 33. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania uczestnika lub opiekuna, osoba ta może zostać usunięta przez instruktora lub pracowników basenu na którym prowadzone są zajęcia bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty za zajęcia oraz odrobienia zajęć.
 34. W przypadku zniszczenia sprzętu do prowadzenia zajęć uczestnik zajęć lub opiekun może zostać obciążony kosztami związanymi z odkupieniem sprzętu.
 35. W sytuacji gdy dojdzie do zanieczyszczenia wody przez uczestnika (np. poprzez fekalia) wszelkie koszty związane z usunięciem zabrudzeń pokrywa uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny.
 36. Klub sportowy zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany instruktora zajęć w przypadku wydarzenia losowego lub choroby, o czym uczestnik zostanie wcześniej poinformowany.
 37. Uczestnikom korzystającym z karnetu 4,10, 20 lub 40 zajęć przysługuje prawo odwołania zajęć poprzez kliknięcie opcji „Odwołaj zajęcia” z poziomu panelu klienta lub poprzez kontakt telefoniczny na numer 22 599 43 31. Zajęcia można odwołać najpóźniej do godziny 13:00 w dniu w którym odbywają się zajęcia (zajęcia od poniedziałku do piątku) oraz do godziny 08:00 (zajęcia w sobotę i niedzielę). W przypadku nie odwołania zajęć w podanym terminie, nie będzie możliwości ich odrobienia.
 38. W przypadku wykupienia karnetu 1 zajęć odrabianie odwołanych zajęć nie będzie możliwe.
 39. Odrobienie zajęć odbywa się w terminie dodatkowym, innym niż termin zajęć z wykupionego karnetu.
 40. Odrabianie zajęć jest możliwe jedynie w trakcie posiadania aktywnego/ważnego karnetu. Po zakończeniu ważności karnetu odrabianie zaległych zajęć nie będzie możliwe.
 41. Odrobienie zajęć po wygaśnięciu karnetu zostanie wznowione po wykupieniu nowego karnetu.
 42. W przypadku nie odbycia się zajęć z powodów technicznych Klub Sportowy wyznaczy nowy termin w celu realizacji zaplanowanej lekcji.
 43. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie uczestnika i braku możliwości odrobienia zajęć, nie przewiduje się zwrotu należności za odwołane zajęcia.
 44. Klient ma prawo do zwrotu wartości niewykorzystanych zajęć z wykupionego karnetu w przypadku zgłoszenia rezygnacji drogą e-mailową na adres biuro@paar.edu.pl w terminie maksymalnie do 2 dni od odbytych pierwszych zajęć. Warunkiem jest uczestnictwo w pierwszych zajęciach wynikających z harmonogramu zajęć.
 45. Zwrot dokonywany jest na rachunek wskazany przez klienta w ciągu 30 dni od daty złożenia rezygnacji.
 46. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa przed końcem opłaconego karnetu (wyjątek pkt.42), wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 47. Klub Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie pływalni.
 48. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do video-rejestrowania i fotografowania zajęć w celu utrzymania jak najwyższej jakości prowadzonych kursów nauki pływania oraz prawo do wykorzystania wizerunku uczestników zajęć i instruktorów w celach promocyjnych Stowarzyszenia. Uczestnikowi zajęć lub jego prawnemu opiekunowi przysługuje prawo odstąpienia od tego punktu regulaminu w panelu klienta lub poinformowaniu o tym fakcie biuro Polskiej Akademii Aktywnego Rozwoju.
 49. Wszelkie uwagi, sugestie czy reklamacje dotyczące funkcjonowania kursów nauki pływania należy kierować na adres e-mail: biuro@paar.edu.pl. Klub Sportowy odniesie się na otrzymaną korespondencję niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
 50. Akceptując powyższy regulamin wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa dla potrzeb prawidłowej realizacji zajęć.

Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Niektóre elementy strony mogą nie zadziałać prawidłowo.